Wyniki ostatniego naboru do wdrożeń DSWP
8 września 2014 r. odbyło się czwarte spotkanie komisji oceniającej wnioski o uczestnictwo we wdrożeniach. Do naboru zostało zaproszonych 30 przeaudytowanych wcześniej przedsiębiorstw, z czego 11 złożyło wnioski w terminie.
OCENA
Jest OK!
11/09/2014

W toku prac komisji postanowiono o przekazaniu  do dalszych wyjaśnień wniosek ARKAS Sp. z o.o. Zdaniem ekspertów ASP Wrocław wchodzących w skład komisji zaistniało zagrożenie, że wskazany we wniosku zakres nie jest możliwy do realizacji zgodnie z warunkami wdrożenia DSWP. Dlatego przeprowadzono dodatkowe rozmowy wyjaśniające zarówno z Wnioskodawcą, jak i z projektantami z zakresu projektowania produktu. W ich wyniku ustalono, że ze względu na brak możliwości zapewnienia przez Wnioskodawcę dostępu do niezbędnego zaplecza technologicznego, zaproponowane we wniosku wdrożenie nie jest możliwe do realizacji w przewidywanym w ramach wdrożeń DSWP terminie i budżecie. Wniosek ten tym samym nie został poddany ocenie komisji.

Poszczególnym projektom przyznano następujące wartości punktów:

360 Degrees Sp. z o.o.
Odświeżenie marki 360 Degrees wraz z opracowaniem elementów systemu identyfikacji wizualnej.
Liczba punktów uzyskanych przy ocenie merytorycznej: 21


ADIAM Sp z o.o.
System ekspozycji oraz prezentacji produktów spółki ADIAM
Liczba punktów uzyskanych przy ocenie merytorycznej: 19

EUROLIDER Sp. z o.o.
Kompleksowe opracowanie wizerunku firmy EUROLIDER Sp. z o.o.
Liczba punktów uzyskanych przy ocenie merytorycznej: 17

Holan Moto Sp. z o.o.
System uniwersalnego bagażu motocyklowego
Liczba punktów uzyskanych przy ocenie merytorycznej: 26

LECTIKA Dariusz Piasecki
Przeprojektowanie narzędzia on-line do świadczenia nowej usługi firmy – TakPojade.pl względem komunikacji wizualnej wraz z wdrożeniem wniosków z wykonanych badań ergonomii narzędzia oraz wniosków zawartych w raporcie audytu technologicznego (w tym opracowanie kompleksowego Systemu Identyfikacji Wizualnej TakPojade.pl)
Liczba punktów uzyskanych przy ocenie merytorycznej: 21

MicroscopeIT Sp. z o.o.
Optymalizacja wzornicza i użytkowa oprogramowania VIRTUM wraz z opracowaniem systemu identyfikacji wizualnej
Liczba punktów uzyskanych przy ocenie merytorycznej: 26

Zakład Elektroniczny TATAREK Jerzy Tatarek
Kompleksowe opracowanie identyfikacji wizualnej firmy
Liczba punktów uzyskanych przy ocenie merytorycznej: 21

VACO Sp. z o.o.
Opracowanie konstrukcji innowacyjnego produktu lep na muchy
Liczba punktów uzyskanych przy ocenie merytorycznej: 28

VRATIS Sp. z o.o. .
Optymalizacja wzornicza i użytkowa oprogramowania VIRTUS wraz z opracowaniem systemu identyfikacji wizualnej
Liczba punktów uzyskanych przy ocenie merytorycznej: 26

PH-U RENO Agnieszka Kata
Projekt wzorniczy nowych wzorów Mozaiki Kata
Liczba punktów uzyskanych przy ocenie merytorycznej: 26

W naborze dodatkowym przewidziane było udzielenie dwóch rekomendacji. Ze względu na fakt, że cztery wnioski uzyskały jednakową ogólną liczbę punktów, o rekomendacji zadecydowała liczba punktów zdobyta zgodnie z oceną według kolejnych kryteriów (ust. 33 Regulaminu uczestnictwa w wdrożeniach). W kryterium I najwyższą ocenę (9 pkt) uzyskał wniosek przedsiębiorstwa Holan Moto Sp. z o.o. Tym samym rekomendację do wdrożeń uzyskały przedsiębiorstwa: VACO Sp. z o.o. oraz Holan Moto Sp. z o.o.

 

 

Podmioty, które otrzymały rekomendacje do poniedziałku, 15 września 2014 r. do godz. 12:00 muszą uzupełnić wniosek o uczestnictwo we wdrożeniu (wypełnienie cz. VI formularza) oraz złożyć wymagane załączniki zgodnie z ust. 34 Regulaminu uczestnictwa w wdrożeniach. Poniżej zamieszczamy formularze wymaganych oświadczeń:

 

Deklaracja uczestnictwa we wdrożeniu

 

Informacje wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis (uwaga – w związku ze zmianą przepisów w zakresie pomocy de minimis – Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 – i jednocześnie brakiem aktualizacji wzorcza formularz, wnioskodawca nie ma obowiązku wypełniania informacji w części B).

 

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

 

Dokumenty należy składać w Biurze Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4, pok. 115 w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:30.