Pracownia 402
4
bio
Głównym założeniem pracowni jest studiowanie oraz badanie możliwości utylitarnego integrowania zaawansowanych technologii multimedialnych z architekturą wnętrz. Terytorium działań łączyć będzie zakres wiedzy realizacyjnej, dotyczącej tradycyjnych funkcji i elementów wnętrz z możliwościami technologii cyfrowych oraz nowych mediów.
Potrzeba powołania pracowni o takim przekroju wynika z realnych potrzeb, dających się zauważyć w dwóch masowych współcześnie zjawiskach:
• rozwoju społeczeństwa informacyjnego, z potrzeba ciągłego dostępu do cyfrowej przestrzeni informacji;
• trendu adaptowania digitalnych technik obrazowych, do celów użytkowych w otoczeniu człowieka.

Zamierzonym celem pracowni jest, możliwie pełne, przygotowanie studiujących do odpowiedzialnej i świadomej pracy projektowej w procesie kształtowania przestrzeni wnętrz, wspartych inteligentnymi technologiami oraz digitalnymi przestrzeniami. Zasadnicza kwestia to tworzenie przyjaznego środowiska, umożliwiającego harmonijną realizację zróżnicowanych przejawów ludzkiej aktywności, w połączeniu z warstwą medialnego przekazu informacji i cyfrowego oddziaływania na przestrzeń współczesnego człowieka. Program przewiduje tworzenie rozmaitych typów wnętrz użytkowych, bazujących na dotychczasowej tradycji projektowej oraz na nowych wartościach estetycznych i treściowych, płynących chociażby z wirtualności.
Naturalną konsekwencją takiego zestawienia jest innowacyjność rozwiązań, wizjonerskie wybieganie w przyszłość kształtowania habitatów, a także inne spojrzenie na przestrzeń działań i zestaw narzędzi przypisany architektowi wnętrz.
Jednym z priorytetów pracowni jest racjonalność i wdrożeniowość projektowanych obiektów, jak też interdyscyplinarna analiza zaproponowanych projektów. W tym celu pracownia utrzymuje współpracę z Laboratorium Interakcji (PWr, Wydz. Informatyki), Pracownią Perswazji Medialnej (ASP W-w,wydz.GiSM) jak też z firmami komercyjnymi i wykonawczymi. Równoległa współpraca z projektantem interfejsu oraz ekspertem hardwarowym, jest zdeterminowana wysoką złożonością dzieła hybrydowego i niezbędna dla synchronicznego korygowania tworzonych podzespołów.
Przede wszystkim jednak, prowadzona jest ścisła współpraca z Laboratorium Działań Interaktywnych i Multimedialnch (ASP W-w, wydz. AWiW) prowadzonym przez mgr. Dominikę Sobolewską, gdzie prowadzona jest działalność badawczo-realizacyjna. Przetestowane w laboratorium techniki wykorzystywane są do kreacji wnętrz w podmiotowej pracowni, a najciekawsze pomysły z tejże, trafiają do przebadania, a nie rzadko, do pełnego zrealizowania w laboratorium.
Oczywiste dla designera obiektów hybrydowych, powinno być zrozumienie oraz włączenie nowych wartości do arsenału projektowego, w tym samym stopniu, co wiedza o dotychczasowych składnikach dzieła. Operowanie techniką digitalną w przestrzeni wnętrza jest równie interesujące co inspirujące, gdyż wprowadza niespotykane dotąd zależności, pomiędzy tradycyjnymi formami, przestrzenią wirtualną i zjawiskami digitalizacji środowiska człowieka. Sfera ta wkracza ekspansyjnie w naszą codzienność, zajmuje coraz większe obszary percepcji architektury, zatem konieczne jest kształcenie projektantów, swobodnie posługujących się tym narzędziem, znających potencjał cech i wartości, dostępnych wyłącznie hybrydowemu kształtowaniu wnętrz.